لیست مسابقات در حال برگزاری

توجه : دریافت امتیاز مسابقه در صورتی که جواب درست را ارسال کرده باشید، چند روز پس از اتمام مسابقه صورت می گیرد.

مسابقه شماره 136 :

تاریخ شروع مسابقه : شنبه 13 آذر 1400 تاریخ پایان مسابقه : جمعه 19 آذر 1400
امتیاز لازم برای شرکت در این مسابقه : 5
امتیاز برنده شدن در این مسابقه : 10

با توجه به شرایط اقتصاد ایران و بازار سرمایه، چنانچه نرخ ارز با رشد همراه باشد، برای یک سال مالی، کدام یک از شرکت های زیر، رشد بیشتری را در سود ناخالص خواهند داشت؟
1 ) شفن
2 ) کاسپین
3 ) کطبس
4 ) ارفع