پر تراکنش ترین نمادها:
خگستر (گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو) 3.46 %
وساپا (سرمايه‌گذاري‌ سايپا) 4.14 %
خودرو (ايران‌ خودرو) -1.80 %
ورنا (سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌) -4.84 %
خاور (ايران خودرو ديزل) 2.96 %
خساپا (سايپا) -2.31 %
شستا (سرمايه گذاري تامين اجتماعي) -0.68 %
ثاميد (توسعه و عمران اميد) 4.91 %
سه شنبه 7 تیر 1401

بیشترین و کمترین بازدهی شرکت ها

تكنو (تكنوتار) 4.96 %
بموتو (موتوژن‌) 0.00 %
شپاكسا (پاكسان‌) 0.00 %
باران (بيمه زندگي باران50%تاديه) 0.00 %
وسخراج (شركت س استان خراسان جنوبي) 0.00 %
انرژي1 (نهادهاي مالي بورس انرژي) -4.99 %
نماد آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش کل
شستا (سرمايه گذاري تامين اجتماعي) -0.68% -7 1029 0.00% -0.01 1041 110413.6 میلیون تومان
خاور (ايران خودرو ديزل) 2.96% 54 1878 0.00% 0 1875 125321.4 میلیون تومان
خگستر (گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو) 3.46% 144 4309 0.00% -0.01 4357 333949.2 میلیون تومان
خساپا (سايپا) -2.31% -51 2161 0.00% -0.02 2209 122953.4 میلیون تومان
خودرو (ايران‌ خودرو) -1.80% -45 2459 0.00% -0.02 2505 133030.2 میلیون تومان
نماد آخرین قیمت قیمت پایانی ارزش کل
شستا (سرمايه گذاري تامين اجتماعي) -0.68% -7 1029 0.00% -0.01 1041 110413.6 میلیون تومان
خگستر (گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو) 3.46% 144 4309 0.00% -0.01 4357 333949.2 میلیون تومان
خاور (ايران خودرو ديزل) 2.96% 54 1878 0.00% 0 1875 125321.4 میلیون تومان
ثاميد (توسعه و عمران اميد) 4.91% 79 1689 0.00% 0 1690 85012.72 میلیون تومان
خساپا (سايپا) -2.31% -51 2161 0.00% -0.02 2209 122953.4 میلیون تومان
نمایش بیشتر
نماد آخرین پایانی ارزش کل
در حال حاضر اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد
بیشتر